KTCNTY - Kiến thức Chăn nuôi thú y
Nguyên tắc phối hợp kháng sinh
1. Không đối kháng
- Nhóm Aminosid phối hợp với các nhóm: Tetracyclin, Phenicol, Macrolid, Trimethoprim
- Nhóm Polypeptid phối hợp với các nhóm: Tetracyclin, Phenicol, Macrolid, Trimethoprim
- Nhóm Beta-lactamin phối hợp với các nhóm: Polypeptid, Sulfamid
2. Đối kháng
- Nhóm Beta-lactamin đối kháng với các nhóm: Tetracyclin, Phenicol, Macrolid, Trimethoprim
- Nhóm Quinolon đối kháng với các nhóm: Tetracyclin, Phenicol, Macrolid, Trimethoprim
3. Đồng vận
- Nhóm Aminosid tác dụng đồng vận với các nhóm: Beta-lactamin và Quinolon
- Nhóm Quinolon tác dụng đồng vận với nhóm Polypeptid

* Một số kháng sinh thuộc các nhóm trên:
- Nhóm Beta-lactamin:
Penicillin G, Nafcillin, Methicillin, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Ampicillin, Amoxycillin, Carbenicillin, Ticarcillin, Piperacillin, Azlocillin, Mezlocillin, Cephalothin, Cefazolin, Cephradine, Cephapirin, Cephalexin, Cafamandole, Cefonicid, Cefuroxime, Cefaclor, Cefoxitin, Cefotetan, Cefmetazole, Cefotaxime, Ceftriaxone, Certizoxime, Cefoperazone, Ceftiofur, Cefpiramide, Cefepime, Aztronam, Imipenem, Meropenem, Clavulanate, Sulbactam, Tazobactam.
- Nhóm Aminosid:
Streptomycin, Gentamicin, Tobramycin, Neomycin, Netilmicin, Kanamycin, Amikacin
- Nhóm Macrolid:
Erythromycin, Josamycine, Spiramycin, Tylosin, Azithromycin
- Nhóm Tetracyclin
Chlotetracyclin, Tetracyclin, Oxytetracyclin, Doxycillin, Minocyclin, Iymecyclin
- Nhóm Phenicol
Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florfenicol
- Nhóm Polypeptid
Polymỹin, Colistin
- Nhóm Quinolon
Nalidixic acid, Oxolinic acid, Flumequin, Norfloxacin, Ofloxacin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bài viết trước đó

- Bệnh Sán lá gan Trâu bò (Fascioliasis)
- Bệnh phù thũng ở lợn con
- Một số giống bò u nhiệt đới
- Các giống bò kiêm dụng
- Lợn mẹ sẩy thai, lợn con chết yểu
- Lợn con đẻ ra yếu có biểu hiện thần kinh
- Lợn con sinh ra yếu có biểu hiện hô hấp
- Heo con sinh ra yếu và bị ỉa chảy
- Lợn con từ 1 - 7 tuần tuổi có triệu chứng thần kin...
- Lợn con từ 1 - 7 tuần tuổi có triệu chứng hô hấp

  @2009 NVB - Copyright by ktcnty.blogspot.com.
  Liên hệ: vinhbinhht@gmail.com - 01699.059.335